วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน (โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 โดยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และบุคลากรสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม บ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน