ปกห้องประชุมเล็ก1
Untitled-2
Untitled-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานฯ

401687334_741481768022601_278417394268006335_n
5
3
สำเนาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
1
2
สีพาสเทล ทันสมัย มุทิตาจิต โปสเตอร์-3
สีพาสเทล ทันสมัย มุทิตาจิต โปสเตอร์-5
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

กิจกรรมสำนักงาน | สพม.แม่ฮ่องสอน

ป้ายชื่อเว็บ ผอ2
ป้ายชื่อเว็บ
ป้ายชื่อเว็บ รองศรรี1

เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     2.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     3.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     4.1 ปีงบประมาณ 2565
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
1. แผนการดำเนินงานประจำปี
     1.1 ปีงบประมาณ 2566
     1.2 ปีงบประมาณ 2565
2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
     2.1 รายงานการกำกับติดตามดือน การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     3.1 ปีงบประมาณ 2565
 
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
     1.1 ปีงบประมาณ 2566
2. รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
     2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     3.1 ปีงบประมาณ 2566
     3.2 ปีงบประมาณ 2565
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     1.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     1.2 ประจำปีงบประมาณ 2566
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     2.2 ประจำปีงบประมาณ 2566
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
     4.1 ประจำปีงบประมาณ 2566
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
     1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
     1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     2.2 ประจำปีงบประมาณ 2566
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2566
     3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ​ 2566
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     4.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     1.1 ปีงบประมาณ 2566
     1.2 ปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
     3.1 ปีงบประมาณ 2566
1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
     1.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

Qr Code : แบบวัดการรับรู้ EIT
สพม.แม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์ : การสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" ประจำปี 2566

402883331_742774001226711_6620575581618410706_n
Cream Simple Thank You ! (Poster (Landscape))

กิจกรรม สพม.แม่ฮ่องสอน

IMG_3869
IMG_3793
IMG_3821
IMG_3798
IMG_3832
IMG_3837
LINE_ALBUM_ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต-61166_231106_20
LINE_ALBUM_ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต-61166_231106_24
LINE_ALBUM_ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต-61166_231106_9
LINE_ALBUM_ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต-61166_231106_22
LINE_ALBUM_ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต-61166_231106_6
LINE_ALBUM_ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต-61166_231106_14
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

กิจกรรม อ.ก.ค.ศ.

No posts found.
ฉบับที่ 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38-2566
ฉบับที่ 2 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฉบับที่ 3 กราบนมัสการ พระสุมณฑ์ศาสนกิตต์
ฉบับที่ 4 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ฉบับที่ 5 พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา
ฉบับที่ 6 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 9-10-66
ฉบับที่ 7 การประชุม จนท เขต ครั้งที่ 1
ฉบับที่ 9 ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ฉบับที่ 10 การประชุม อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9-2566
ฉบับที่ 11 รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39-2566
ฉบับที่ 12 ประชุมหารือเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี
ฉบับที่ 13 ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ฉบับที่ 14 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ฉบับที่ 15 แสดงความยินดีกับ ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ฉบับที่ 16 รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40-2566
ฉบับที่ 20 การประชุม อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10-2566
ฉบับที่ 21 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 30-10-66
ฉบับที่ 22 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5-2566
ฉบับที่ 23 การประชุมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2566
ฉบับที่ 25 การประชุมคณะกรรมการ ส.ก.ส.ค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ฉบับที่ 26 กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 27 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ครบรอบ 89 ปี
ฉบับที่ 28 ร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1-2566
ฉบับที่ 30 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 6-11-66
ฉบับที่ 31 เรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฉบับที่ 32 แสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ ให้กับดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
346135177_578921994370569_4065331779546144486_n
346137215_3614941358735148_753693646492119118_n
348363047_599642418807112_2364814419074812806_n
previous arrow
next arrow

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

No posts found.

รับชมรายการพุธเช้า "ข่าว สพฐ."

No posts found.

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

No posts found.

การดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน"

No posts found.

การจัดซื้อจัดจ้าง

No posts found.

ประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

No posts found.