วัน พุธ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปส่งคืนรถยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในสังกัด นิเทศแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโนบายการทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน รวมไปถึงการพัฒนาตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะผู้บริหารและคณะครู ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร