วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำโดยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน