วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 สนามสอบโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยในวันนี้เป็นการสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษาและนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ โดยการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ณ อาคารนีลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ