วันเสาร์ ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดการชุมลูกเสือจิตอาสาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 13 โรงเรียน รวม 503 คน,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,วิทยากรและคณะกรรรมการดำเนินงาน รวม 100 คน รวมผู้เข้าร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน