วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายนิคม สิงห์สูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายภาคภูมิ ธูปทองดี นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในการจัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมและรายงานการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ พบว่าสนามสอบมีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสตามแนวทางปฏิบัติของ สทศ.อย่างเคร่งครัด