วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และนายปิยะพงษ์ วรรณวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในการจัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) ณ สนามสอบโรงเรียนขุนยวมวิทยา ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมและรายงานการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์พบว่าสนามสอบมีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสตามแนวทางปฏิบัติของสทศ. อย่างเคร่งครัด