วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ของสนามสอบโรงเรียนปายวิทยาคารและโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์