วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบความเสียหายอาคารสถานที่เนื่องด้วยเหตุการณ์วาตภัย ทำให้อาคารเรียน หอประชุมใหญ่ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร