วันที่ 9 มกราคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ 2568-2569 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมกับ นายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตาม พระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ.ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมยและโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน