วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (Memorandum of Agreement) ระหว่างโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ วัฒนธรรม ด้านการวิจัย พัฒนาวิชาชีพด้านบริการวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่