วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัฒถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แล้วนำมาวิเคราะห์จัดทำโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบททางสังคมและสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน มีเป้าหมายของการดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี่มีนายอัครเดช วันไชธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน