วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมต้อนรับนายปุรเชษฐ์ มธุรส ในโอกาสย้ายมาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด และคณะครูโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ ห้องประชุมสุภเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร