วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางศรีสุดา พุทธรักษา และ 2. นางสาววรินทร ปัดกอง ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้มอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชูตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ