วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางจินดา สินวีรุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน และร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนายดำรงพล สิงห์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ณ วัดทุ่งแล้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน