วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ใน พระอุปถัมภ์ฯ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสรับ ตำาแหน่งใหม่ โดยให้ 1.นายอัมพวาร อิตพร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์า 2.นางสาวชนิดา วัฒนมาลา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด และคณะครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ หอประชุม “บุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ