วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ณ อาคารหอประชุม “เสรี พิทักษ์” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด