ร่วมเป็นเกียรติในงานปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์