วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมและรับฟัง พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจาก ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน