วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมและรับฟัง พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน