วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำทีมโดย นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยในทุกมิติ และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม (โรงอาหาร) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน