วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้และส่งเสริมการสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและเรื่องการสหกรณ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เป็นที่แพร่หลาย ในการนี้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน