วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศอ.ปส.จ.มส.) โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน