วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระคล้ายวันพระราชทานนาม โรงเรียน “ห้องสอนศึกษา” ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารเอนกประสงค์ “บุญชูตรีทอง”