วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชูตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ