วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 21 คน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน