วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมนโยบายการรับนักเรียนฯ และชี้แจงการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และรับมอบนโยบาย ผ่านระบบ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน