วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้เอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พรัอมด้วยนายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานดำเนินการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เสนอความคิดเห็นในแนวทางประเด็นการพัฒนาที่ 3 พร้อมกับเตรียมเสนอ project brief โครงการสำคัญเพื่อของบประมาณของจังหวัด ในการประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน