วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พรัอมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานดำเนินการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เสนอ project brief โครงการสำคัญเพื่อของบประมาณของจังหวัด จำนวน 3 โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน