วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรในสำนักงานและผู้เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุม “เสรี พิทักษ์” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน