วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และนางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม คณะจากส่วนกลางในการตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน