วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 สหวิทยาเขตดอยช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตดอยช้าง ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”