วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อพบปะหารือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาและแสดงสินค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้านเฮ็ดก้อเหลียว)