วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจินดา สินวีรุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ เรื่องการควบคุมป้องกันการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่และกลุ่มประชาชาชนทั่วไป โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบ บุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าอาคาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัด แม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)