วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระโอกาส ตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนครบ150 ปี ในปี 2567 โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน