วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายปิยะพงษ์ วรรณวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการให้คำปรึกษาแนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 15 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /2567 ในรอบ 6 เดือนแรก โดยมีคณะกรรมการประเมิน (Coaching Team) นำโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ,นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 กรรมการ,นางสรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสามหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1