วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร The CXO ยกระดับผู้บริหารยุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษมี่ 21 โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ. เชียงใหม่