วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สวนหมอกคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน