วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน