วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน