วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร