วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบให้ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากสพฐเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสพฐ. ในเวลา 09:00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน