วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ วรรณวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ แดงต่อม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ครั้งที่ 2 เพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน