วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2567 ในการนี้ได้มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 และโรงเรียนขุนยวมวิทยาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน