วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน