วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามประมวลกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน