รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน