รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยยา