รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BSadPpAwOjLUiK9IPLePz6Z6W4urmQEg/edit?gid=1193485790#gid=1193485790